Wykształcenie

2003-2009 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny, studia dwustopniowe:
- praca inżynierska w Katedrze Zoologii Leśnej i Łowiectwa z zakresu ornitologii: ,, Awifauna stawów rybnych w Kośminie” napisana pod kierunkiem dr inż. Marka Kellera
- praca magisterska w Katedrze Zoologii Leśnej i Łowiectwa z zakresu ornitologii: ,, Strategia zimowania krzyżówki w dolinie środkowej Wisły” pod kierunkiem dr inż. Patryka Rowińskiego

2008-2009 studium fotografii na Akademii Fotografii w Warszawie

2-semestralne studia podyplomowe pn. „Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk w programie rolnośrodowiskowym, dokumentacja przyrodnicza” realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ( okres realizacji: 14 listopada 2009 roku – 26 czerwca 2010 roku)

Doświadczenie zawodowe

- udział w monitoringu ptaków w ramach projektu LIFE +
"Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”
- Wykonanie opinii ornitologicznych pod ocieplenia, rozbiórkę kilkunastu budynków w Warszawie i okolicach ( lata 2012-2013 ) . Pozytywne wnioski z RDOŚ.
Sporządzenie opinii ornitologicznych pod wycinkę drzew i krzewów:

- na potrzeby rozbudowy boiska szkolnego przy ul. Okopowej 55 A w Warszawie
- w ramach planowanej wycinki drzew w związku z budową drogi ekspresowej S-2 – odcinek Konotopa-Puławska w Warszawie
- w ramach planowanej wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją związaną z przebudową estakad w Trasie Łazienkowskiej
- w ramach planowanej wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją związaną z przebudową pasa drogowego DP 3213W i odcinka DP 3234W w województwie mazowieckim

- praca w Biurze Ekspertyz Przyrodniczo-Leśnych przy monitoringu ptaków i nietoperzy pod elektrownie wiatrowe(od marca 2011 roku ). W ramach obowiązków również wykonywanie raportów z zakresu ornitologii.

- wykonanie ekspertyz ornitologicznych dla rolników w ramach PROW 2007 – 2013 w sezonie 2011,2012, 2013.

- wykonanie sprawozdania z jesiennego czyszczenia i konserwacji skrzynek lęgowych dla ptaków rozmieszczonych na terenie Pruszkowa (sezon 2011, 2012) dla Wydziału Ochrony Środowiska

- wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej w ramach Projektu Planu Ochrony dla rezerwatu ,,Las Kabacki” wraz ze sporządzeniem zabiegów ochronnych i końcowym opracowaniem. Zlecenie wykonane w sezonie lęgowym 2010 dla firmy TAXUS SI z Warszawy.

- monitoring ptaków na własnej powierzchni w ogólnopolskim programie MPPL koordynowanym przez OTOP

- udział w liczeniu wodniczki na bagnach biebrzańskich w 2003 roku

- uczestnictwo w obozie dla wolontariuszy w rezerwacie ptaków nad Zatoką Pucką (Beka)

- wieloletni udział w obozach ornitologicznych : Akcja Wisła , Akcja Siemianówka, Kaliszany.

- czynny udział w działalności sekcji ornitologicznej Wydziału Leśnego ( w okresie studiów): uczestnictwo w corocznych liczeniach ptaków zimujących w dolinie środkowej Wisły w funkcji koordynatora przypisanego do określonego fragmentu rzeki

- czynny udział w działalności koła fotograficznego ,,Kapibara” o profilu przyrodniczym przy Wydziale Leśnym

- prezentacja o Mandarynce na przeglądzie kół naukowych SGGW

- przynależność do sekcji ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego przy PAN od 1994 roku (koło warszawskie)

- inwentaryzacja awifauny lęgowej kompleksu stawów rybnych w Kośminie przeprowadzona w sezonie lęgowym 2006 wykonywana w ramach pracy inżynierskiej na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie w Katedrze Zoologii Leśnej i Łowiectwa

- udział w inwentaryzacji terenowej siedlisk murawowych, łąkowych i mokradłowych, na obszarze powiatu garwolińskiego, w województwie mazowieckim, wykonywanej w ramach projektu pn.
,, Opracowanie narzędzia umożliwiającego identyfikację obszarów przyrodniczo cennych w krajobrazie rolniczym”, realizowanego przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

- udział w botanicznych zajęciach terenowych przeprowadzonych na terenie łąk i pastwisk w dolinie Wisły, w okolicach Magnuszewa i na obszarze Natura 2000 Bagno Całowanie oraz uczestnictwo w ćwiczeniach podczas 2-semestralnych studiów podyplomowych pn. „Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk w programie rolnośrodowiskowym, dokumentacja przyrodnicza” realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

.