O mnie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Monitoring ptaków prowadzony od lipca 2019 roku na składowisku odpadów paleniskowych ,, Łęg ”– obszar Natura 2000 –
ENERGA Elektrownie Ostrołęka.

Przeprowadzenie w sezonie 2019 liczeń błotniaka łąkowego na 6 powierzchniach próbnych w części nr 13) Lubelszczyzna w ramach zadania Krajowy Cenzus Błotniaka Łąkowego, realizowanego wramach projektu: nr POIS.02.04.00-00-0018/16 pt. „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego - etap I”.

Przeprowadzenie inwentaryzacji ornitologicznej w ramach aktualizacji PZO w sezonie lęgowym 2019 na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Pilicy.

Udział w monitoringu ptaków w ramach projektu LIFE + "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” w latach 2012 – 2019.

» Udział w pracach terenowych ( sezon 2014-2018 ) prowadzonych w ramach realizowanego tematu badawczego: „Monitoring populacji dzięcioła białogrzbietego i trójpalczastego na stałej powierzchni próbnej oraz kontynuacja określenia czynników determinujących występowanie tych gatunków w zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej”, prowadzonych na powierzchni próbnej wyznaczonej w Puszczy Białowieskiej na terenie nadleśnictw: Hajnówka i Białowieża
» Monitoring porealizacyjny na farmach wiatrowych w gminie Rajgród oraz w gminie Płośnica w latach 2016 – 2018
» Wykonywanie opinii ornitologicznych ( w tym chiropterologicznych dotyczących nietoperzy ) pod ocieplenia, rozbiórkę kilkuset budynków - głównie w Warszawie i okolicach ( lata 2012-2020 ).

Pozytywne wnioski z RDOŚ.

Sporządzenie kilkudziesięciu opinii ornitologicznych pod wycinkę drzew i krzewów w tym :
» na potrzeby rozbudowy boiska szkolnego przy ul. Okopowej 55 A w Warszawie
» w ramach planowanej wycinki drzew w związku z budową drogi ekspresowej S-2 – odcinek Konotopa-Puławska w Warszawie
» w ramach planowanej wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją związaną z przebudową estakad w Trasie Łazienkowskiej
» w ramach planowanej wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją związaną z przebudową pasa drogowego DP 3213W i odcinka DP 3234W w województwie mazowieckim
» praca w Biurze Ekspertyz Przyrodniczo-Leśnych przy monitoringu ptaków i nietoperzy pod elektrownie wiatrowe(od marca 2011 r. ).


W ramach obowiązków również wykonywanie raportów z zakresu ornitologii.
» wykonywanie ekspertyz przyrodniczych dla rolników w ramach PROW 2007 – 2013 oraz PROW 2014-2020 w sezonach 2011-2020.
» wykonanie sprawozdania z jesiennego czyszczenia i konserwacji skrzynek lęgowych dla ptaków rozmieszczonych na terenie Pruszkowa (sezon 2011 – 2019 ) dla Wydziału Ochrony Środowiska.
» wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej w ramach Projektu Planu Ochrony dla rezerwatu ,,LasKabacki” wraz ze sporządzeniem zabiegów ochronnych i końcowym opracowaniem.
Zleceniewykonane w sezonie lęgowym 2010 dla firmy TAXUS SI z Warszawy.
» monitoring ptaków na własnej powierzchni w ogólnopolskim programie MPPL koordynowanym przez OTOP
» udział w liczeniu wodniczki na bagnach biebrzańskich w 2003 roku
» uczestnictwo w obozie dla wolontariuszy w rezerwacie ptaków nad Zatoką Pucką (Beka)
» wieloletni udział w obozach ornitologicznych : Akcja Wisła , Akcja Siemianówka, Kaliszany.
» czynny udział w działalności sekcji ornitologicznej Wydziału Leśnego ( w okresie studiów): uczestnictwo w corocznych liczeniach ptaków zimujących w dolinie środkowej Wisły w funkcjikoordynatora przypisanego do określonego fragmentu rzeki
» czynny udział w działalności koła fotograficznego ,,Kapibara” o profilu przyrodniczym przy Wydziale Leśnym
» prezentacja o Mandarynce na przeglądzie kół naukowych SGGW
» przynależność do sekcji ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego przy PAN od 1994 roku (koło warszawskie)
» inwentaryzacja awifauny lęgowej kompleksu stawów rybnych w Kośminie przeprowadzona w sezonie lęgowym 2006 wykonywana w ramach pracy inżynierskiej na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie w Katedrze Zoologii Leśnej i Łowiectwa
» udział w inwentaryzacji terenowej siedlisk murawowych, łąkowych i mokradłowych, na obszarze powiatu garwolińskiego, w województwie mazowieckim, wykonywanej w ramach projektu pn. ,,Opracowanie narzędzia umożliwiającego identyfikację obszarów przyrodniczo cennych w krajobrazierolniczym”, realizowanego przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
» udział w botanicznych zajęciach terenowych przeprowadzonych na terenie łąk i pastwisk w dolinie Wisły, w okolicach Magnuszewa i na obszarze Natura 2000 Bagno Całowanie oraz uczestnictwo wćwiczeniach podczas 2-semestralnych studiów podyplomowych pn. „Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk w programie rolnośrodowiskowym, dokumentacja przyrodnicza” realizowanychprzez Wydział Ochrony Środowiska Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie