Zadzwoń do mnie
Vanellus

ekspertyzy przyrodnicze dla rolników

Oferuje usługi związane ze sporządzaniem ekspertyz przyrodniczych na potrzeby realizacji pakietów 4 i 5 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ( PROW 2014-2020 ).
Celem wdrażania powyższych pakietów przyrodniczych jest ochrona cennych przyrodniczo gruntów rolnych stanowiących siedliska zagrożonych/rzadkich gatunków roślin i zwierząt.
W związku z powyższym  osoba zarządzająca gruntem jest zobowiązana dostosować sposób użytkowania terenu,  na przykład termin i ilość pokosów, czy sposób użytkowania kośny czy też pastwiskowy,   na korzystniejszy dla konkretnych siedlisk, gatunków.
W tym wypadku wysokie dopłaty mają zrekompensować ograniczenie przychodów rolnika w związku z mniej dochodowym sposobem użytkowania.
Przykładem może tutaj być opóźniony termin pokosu na przykład w przypadku kulika wielkiego – Pakiet 4.10 po 10 lipca , czy też ograniczenie ich liczby do jednego lub dwóch.
Kluczowym warunkiem otrzymania płatności przez zarządcę gruntów jest ocena wartości przyrodniczej terenu wykonana przez uprawnionego eksperta przyrodniczego.
Wysokość płatności uzależniona jest od cech siedliska przyrodniczego i obecności gatunków wskaźnikowych.
 
Zapraszam do zapoznania się z moimi referencjami:
Vanellus - Ornitolog, Artur Koliński
Telefon: 661-810-882
Adres:
ul. Świerkowa 4
05-504 Złotokłos

Email:
artur_kolinski@wp.pl

 • oceny oddziaływania rozmaitych inwestycji na ptaki

  Ocena oddziaływania inwestycji na ptaki ma służyć identyfikowaniu zagrożeń, określaniu negatywnych następstw jakie potencjalnie może nieść za sobą...

 • waloryzacja ornitologiczna

  U podstaw waloryzacji ornitologicznej leży określenie wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu badań. Jednym z jej elementów jest wytypowanie...

 • nadzór ornitologiczny

  W przypadku coraz większej liczby inwestycji między innymi : wycinki drzew czy też remontu budynków konieczne jest sprawowanie nadzoru...

 • monitoring ornitologiczny

  Monitoring ornitologiczny ma za zadanie ocenić stan populacji ptaków na badanym terenie w dłuższej perspektywie czasowej. W ten sposób...

 • ekspertyzy przyrodnicze dla rolników

  Oferuje usługi związane ze sporządzaniem ekspertyz przyrodniczych na potrzeby realizacji pakietów 4 i 5 w ramach Programu Rozwoju Obszarów...

 • opinie ornitologiczne

  Opinia ornitologiczna ma na celu stwierdzenie obecności lub braku siedlisk ptaków, potencjalnych miejsc lęgowych w budynku. Niniejsze opracowanie...